Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de ZVVS uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In principe is dit alleen aan de KNZB omdat leden en officials van ZVVS lid worden van de KNZB. Met de KNZB hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten, waaruit blijkt dat de KNZB zich aan de regels van de wet houdt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht ZVVS te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij ZVVS op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal ZVVS deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

ZVVS treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. ZVVS hanteert alleen een standalone administratie systeem die bekend is bij de ledenadministratie en de penningmeester.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van ZVVS. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. ZVVS raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.